۲۲ مرداد ۱۳۸۸

عکس های کوه بیستون- بخش دوم

عکس های شماره 10 تا 19
ییییی

عکس شماره 10: فراز دیواره کوه بیستون، عکس از جبهه شرقی (اندازه بزرگ 1500*2000)
ییییییییییییی

عکس شماره 11: نمای پشت کوه بیستون، دیواره این کوه و یادمانهای کهن ایرانیان در آن سوی این کوه هستند و در این بخش دخمه ای که در دل کوه تراشیده شده است (اندازه بزرگ 1500*2000)
یییییییی

عکس شماره 12: ستیغ کوه نجوبران (اندازه بزرگ 1500*2000)
یییییی

عکس شماره 13: آب گوارا و درخشان رود دینور در شرق کوه بیستون، «آب بی آلایش پاک اردوی و همه گیاهان مزدا آفریده را خوشنود می سازیم، مانند بهترین سرور....» (آبان یشت -1) - (اندازه بزرگ 1500*2000)
ییییییییی
عکس شماره 14: نمایی از شهر سهنه (صحنه)، عکس از فراز دربند، دخمه های کهن سهنه درست در پایین کوهی هستند که ما از فراز آنها عکس گرفتیم- (اندازه بزرگ 1500*2000)
یییییییی

عکس شماره 15: نمای یکی از دهکده های سهنه (صحنه)، ساختار دهکده های این سرزمین در دشتها از روزگاران کهن با خشت و گل و تیر چوب بوده و هزاران سال پایدار بوده است (اندازه بزرگ 1500*2000)

یییییییعکس شماره 16: دامنه سر سبز یکی از کوههای پشت بیستون، نزدیک میان راهان و دینور (اندازه بزرگ 1500*2000)

یییییییی عکس شماره 17: یک تنگه زیبا میان کوه بیستون و دشت دینور، رود دینور از این تنگه گذشته به سوی جنوب و کنار کوه بیستون می رود (اندازه بزرگ 1500*2000)

ییییییییعکس شماره 18: دهانه بزرگ یک غار در پشت همان تنگه عکس شماره 17، کوه نوردان و سنگ نوردان بسیاری از دیواره های این غار بالا رفته یه سنگ نوردی می پردازند. این غار به ویژه در زمستان ها پناهگاه جانوران وحشی در کوهستان است (اندازه بزرگ 1500*2000)

ییییییی

عکس شماره 19: سیمای شهر سهنه (صحنه) که روزگاری چشمه ها و سراب های بسیار داشت و شوربختانه بخشی از آنها در روزگار کنونی خشک شده اند (اندازه بزرگ 1500*2000)

یییییی

هیچ نظری موجود نیست: