۲۳ شهریور ۱۳۸۸

نسخه پارسی باستان سنگنبشته بیستون- بخش سوم

(این نوشتار شاید در محیط فایرفاکس firefox درهم ریخته نمایش داده شود. خواهشمند است برای دیدن این نوشتار از نرم افزار Internet Explorer استفاده فرمایید.)
غغغغغ
غغغغغغغ
ستونهای سوم و چهارم
ییییییییی
ییییییییییییی
Col III
Dddddddddd
dddddddddd
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya pasāva adam kāram Pārsam frāišayam abiy Vištāspam hacā Ragāyā yaθā hauv kāra parārasa abiy Vištāspam pasāva Vištāspa āyasatā avam kāram ašiyava Patigrabanā nāma vardanam Parθavaiy avadā hamaranam akunauš hadā hamiçiyaibiš Auramazdāmaiy upastā abara vašnā Auramazdāha Vištāspa avam kāram tyam hamiçiyam aja vasiy Garmapadahya māhyā I rauca θakatam āha avaθāšām hamaranam kartam (OP DB;III;1-9)
للللللللل
36- داریوش پادشاه می گوید: پس از آن من سپاه پارسی را از رگا به سوی ویشتاسپ فرستادم. هنگامیکه آن سپاه نزد ویشتاسپ رسید، پس ویشتاسپ آن سپاه را برای خود گرفت (و) رفت. شهری «پتی گرابنا» نام در پارت آنجا با نافرمانان نبرد کرد. اهورامزدا مرا یاری ساخت. به خواست اهورامزدا ویشتاسپ آن سپاه نافرمان را بسیار زد. از ماه «گرم پد» 1 روز گذشته بود. آنگاه نبرد از سوی آنان درگرفت.
ننننننننن
یییییییییییی
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya pasāva dahyāuš manā abava ima tya manā kartam Parθavaiy (OP DB;III;9-10)
نننننv
37- داریوش پادشاه می گوید: سپس (آن) کشور از آن من شد. این است آنچه به دست من در پارت انجام شد.
Vvvvvvv
vvvvvvv
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya Marguš nāmā dahyāuš hauvmaiy hamiçiyā abava I martiya Frāda nāma Mārgava avam maθištam akunavatā pasāva adam frāišayam Dādaršiš nāma Pārsa manā badaka Bāxtriyā xšaçapāvā abiy avam avaθāšaiy aθaham paraidiy avam kāram jadiy hya manā naiy gaubataiy pasāva Dādaršiš hadā kārā ašiyava hamaranam akunauš hadā Mārgavaibiš Auramazdāmaiy upastām abara vašnā Auramazdāha kāra hya manā avam kāram tyam hamiçiyam aja vasiy Āçiyādiyahya māhyā XXIII raucabiš θakatā āha avaθāšām hamaranam kartam (OP DB;III;10-19)
vvvvvvvvv
38- داریوش پادشاه می گوید: کشوری «مرگوش» [مرو] نام بود. آن به من نافرمان شد. یک مرد «فراد» نام مروی، او را مهست (فرمانده) کردند. پس من «دادرشیش» نام پارسی بنده من، خشثرپاون [شهربان] «باختر» را به سویش فرستادم. آن چنین گفتم: پیش رو، آن سپاه را بزن که که از من نمی خواند. پس دادرشیش با سپاه رفت. با مرویان نبرد کرد. اهورامزدا مرا یاری کرد. به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه که نافرمان بود را بسیار زد. از ماه «آثری یادی» 23 روز گذشته بود. آنگاه نبرد از سوی آنان درگرفت.
Vvvvvvvv
vvvvvvvvv
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya pasāva dahyāuš manā abava ima tya mana kartam Bāxtriyā (OP DB;III;19-21)
vvvvvvv
39- داریوش پادشاه می گوید: سپس (آن) کشور از آن من شد. این است آنچه که به دست من در باختر انجام شد.
Vvvvvvvvvv
Vvvvvvvvv
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya I martiya Vahyazdāta nāma Tāravā nāma vardanam Yautiyā nāmā dahyāuš Pārsaiy avadā adāraya hauv duvitīyam udapatatā Pārsaiy kārahyā avaθā aθaha adam Bardiya amiy hya Kūrauš puça pasāva kāra Pārsa hya viθāpatiy hacā Yadāyā frataram hauv hacāma hamiçiya abava abiy avam Vahyazdātam ašiyava hauv xšāyaθiya abava Pārsaiy (OP DB;III;21-28)
vvvvvvvvvv
40- داریوش پادشاه می گوید: مردی «وه یزداتا» نام، شهری «تاروا» نام، کشور «یاوتیا» نام در پارس آنجا را داشت. او دوباره، در پارس برخاست. آنگاه به مردم گفت: من بردیا هستم پسر کوروش. سپس سپاه پارسی که در کاخ پیشتر از «یدایا» [انشان] بودند، آن از من نافرمان شد، به سوی آن وه یزداتا رفت. او در پارس پادشاه شد.
Vvvvvvvvv
vvvvvvvv
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya pasāva adam kāram Pārsam utā Mādam frāišayam hya upā mām āha Artavardiya nāma Pārsa manā badaka avamšām maθištam akunavam hya aniya kāra Pārsa pasā manā ašiyava Mādam pasāva Artavardiya hadā kārā ašiyava Pārsam yaθā Pārsam parārasa Raxā nāma vardanam Pārsaiy avadā hauv Vahyazdāta hya Bardiya agaubatā āiš hadā kārā patiš Artavardiyam hamaranam cartanaiy pasāva hamaranam akunavam Auramazdāmaiy upastām abara vašnā Auramazdāha kāra hya manā avam kāram tyam Vahyazdātahya aja vasiy Θūravāharahya māhyā XII raucabiš θakatā āha avaθāšām hamaranam kartam (OP DB;III, 28-40)
ddddddddd
41- داریوش پادشاه می گوید: سپس من سپاه پارسی و مادی را که در فرمانم بودند فرستادم. «ارتا وردیا» نام پارسی بنده من، او را مهست [فرمانده] آنها کردم. دیگر سپاه پارسی از پی من به ماد رفت. سپس ارتا وردیا با سپاه به پارس رفت. هنگامیکه به پارس رسید، شهری «رخا» نام در پارس، آنجا آن وه یزداتا که خود را بردیا می خواند با سپاه، برابر ارتا وردیا برای نبرد آمد. پس نبرد کردند. اهورامزدا مرا یاری کرد. به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه وه یزداتا را بسیار زد. از ماه ثورا واهر 12 روز گذشته بود. آنگاه نبرد از سوی آنان درگرفت.
Dddddddddd
ddddddddd
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya pasāva hauv Vahyazdāta hadā kamnaibiš asabāraibiš amuθa ašiyava Paišiyāuvādām hacā avadaša kāram āyasatā hyāparam āiš patiš Artavardiyam hamaranam cartanaiy Parga nāma kaufa avadā hamaranam akunava Auramazdāmaiy upastām abara vašnā Auramazdāha kāra hya manā avam kāram tyam Vahyazdātahya aja vasiy Garmapadahya māhyā V raucabiš θakatā āha avaθāšām hamaranam kartam utā avam Vahyazdātam agarbāya utā martiyā tyaišaiy fratamā anušiya āhata agarbāya (OP DB,III,40-49)
dddddddddd
42- داریوش پادشاه می گوید: سپس آن وه یزداتا با سواران کم گریخت، به پایشیاهووادا رفت. از آنجا سپاه برای خود گرفت. پس از آن برابر ارتا وردیا برای نبرد آمد، کوهی «پرگا» نام، آنجا نبرد کردند. اهورامزدا مرا یاری کرد. به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه وه یزداتا را بسیار زد. از ماه گرم پد 5 روز گذشته بود. آنگاه نبرد از سوی آنان درگرفت و آن وه یزدات را گرفتند و مردانی که از برجسته ترین پیروانش گرفتند.
Dddddddddddd
dddddddddddd
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya pasāva adam avam Vahyazdātam utā martiyā tyaišaiy fratamā anušiyā āhata Uvādaicaya nāma vardanam Pārsaiy avadašiš uzmayāpatiy akunavam (OP DB;III,49-52)
ddddddddd
43- داریوش پادشاه می گوید: سپس من آن وه یزداتا و مردانی که برجسته ترین پیروانش بودند، شهری «هووادی چیا» نام در پارس، آنجا آویزان کردم.
Ddddddddddd
ddddddddddd
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya ima tya manā kartam Pārsaiy (OP DB;III;52-53)
ddddddddd
44- داریوش پادشاه می گوید: این است آنچه به دست من در پارس انجام شد.
Dddddddddd
dddddddddddd
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya hauv Vahyazdāta hya Bardiya agaubatā hauv kāram frāišiya Harauvatim Vivāna nāma Pārsa manā badaka Harauvatiyā xšaçapāvā abiy avam utāšām I martiyam maθištam akunauš avaθāšām aθaha paraitā Vivānam jatā utā avam kāram hya Dārayavahauš xšāyaθiyahyā gaubataiy pasāva hauv kāra ašiyava tyam Vahyazdāta frāišaya abiy Vivānam hamaranam cartanaiy Kāpišakāniš nāmā didā avadā hamaranam akunava Auramazdāmaiy upastām abara vašnā Auramazdāha kāra hya manā avam kāram tyam hamiçiyam aja vasiy Anāmakahya māhyā XIII raucabiš θakatā āha avaθāšām hamaranam kartam (OP DB;III;54-64)
dddddddddd
45- داریوش پادشاه می گوید: آن وه یزداتا که خود را بردیا می خواند، او سپاهی به «هرهواتیش» فرستاد (برابر) «ویوانا» نام پارسی بنده من، خشثرپاون [شهربان] هرهواتیش و مردی را مهست آنان کرد. به آنان چنین گفت: پیش روید، ویوانا را بزنید هم آن سپاه که از داریوش پادشاه می خواند. سپس آن سپاه که وه یزدات فرستاده بود برای نبرد با ویوانا رفت. دژی «کاپیشا کانیش» نام آنجا نبرد کردند. به خواست اهورامزدا سپاه من آن که نافرمان بود را بسیار زد. از ماه انامک 13 روز گذشته بود، آنگاه نبرد از سوی ایشان درگرفت.
Ddddddddddd
ddddddddddd
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya patiy hyāparam hamiçiyā hagmatā paraitā patiš Vivānam hamaranam cartanaiy Gadutava nāmā dahyāuš avadā hamaranam akunava Auramazdāmaiy upastām abara vašnā Auramazdāha kāra hya manā avam kāram tyam hamiçiyam aja vasiy Viyaxnahya māhyā VII raucabiš θakatā āha avaθāšām hamaranam kartam (OP DB;III;64-69)
dddddddd
46- داریوش پادشاه می گوید: پس از آن نافرمانان گردآمدند. پیش رفتند برابر ویوانا (برای) نبرد کردن. کشوری «گندوتاوا» نام، آنجا نبرد کردند. اهورامزدا مرا یاری کرد. به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه که نافرمان بود را بسیار زد. از ماه ویخنا 7 روز گذشته بود آنگاه نبرد از سوی آنها درگرفت.
Dddddddddddd
dddddddddddddd
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya pasāva hauv martiya hya avahyā kārahyā maθišta āha tyam Vahyazdāta frāišaya abiy Vivānam hauv amuθa hadā kamnaibiš asabāraibiš ašiyava Aršādā nāmā didā Harauvatiyā avaparā atiyāiš pasāva Vivāna hadā kārā nipadiy tyaiy ašiyava avadāšim agarbāya utā martiyā tyaišaiy fratamā anušiyā āhatā avāja (OP DB;III,69-75)
ddddddddddddd
47- داریوش پادشاه می گوید: سپس آن مرد که مهست آن سپاه بود که وه یزداتا برابر ویوانا فرستاده بود، او با سواران کم گریخت، رفت. دژی «ارشادا» نام در هرهواتیش از کنار آنجا رفت. پس ویوانا با سپاهی در پی او رفت. آنجا او را گرفت و مردانی که برجسته ترین پیروانش بودند، (آنها را) کشت.
Ddddddddddddddd
ddddddddddd
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya pasāva dahyāuš manā abava ima tya manā kartam Harauvatiyā (OP DB;III;75-76)
dddddddddddd
48- داریوش پادشاه می گوید: سپس (آن) کشور از آن من شد. این است آنچه به دست من در هرهواتیش انجام شد.
Ddddddddddddd
sssssssssssss
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya yātā adam Pārsaiy u(t)ā Mādaiy āham patiy duvitīyam Bābiruviyā hamiçiyā abava hacāma I martiya Arxa nāma Arminiya Halditahya puça hauv udapatatā Bābirauv Dubāla nāmā dahyāuš hacā avadaša hauv kārahyā avaθā adurujiya adam Nabukudracara amiy hya Nabunaitahya puça pasāva kāra Bābiruviya hacāma hamiçiya abava abiy avam Arxam ašiyava Bābirum hauv agarbāyatā hauv xšāyaθiya abava Bābirauv (OP DB;III;76-83)
sssssss
49- داریوش پادشاه می گوید: هنگامیکه من در پارس و ماد بودم، باز دوباره بابلیان از من نافرمان شدند. مردی «ارخا» نام ارمنی پسر «هلدیتا» او در بابل برخاست. کشوری «دوبالا» نام از آنجا او به مردم چنین دروغ گفت: من نبوکودرچرا هستم پسر نبونایتا. پس مردم بابل از من نافرمان شدند، به سوی آن ارخا رفتند. او بابل را گرفت. او در بابل پادشاه شد.
Eeeeeeeeeee
ssssssssss
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya pasāva adam kāram frāišayam Bābirum Vidafarnā nāma Pārsa manā badaka avamšam maθištam akunavam avaθāšām aθaham paraita avam kāram Bābiruviyam jatā hya manā naiy gaubātaiy pasāva Vidafarnā hadā kārā ašiyava Bābirum Auramazdāmaiy upastām abara vašna Auramazdāha Vidafarnā Bābiruviyā aja utā bastā anaya Varkazanahya māhyā XXII raucabiš θakatā āha avaθā avam Arxam hya Nabukadracara duruxtam agaubatā utā martiyā tyaišaiy fratamā anušiyā āhatā agarbāya niyaštāyam hauv Arxa utā martiyā tyaišaiy fratamā anušiyā āhatā Bābirauv uz(ma)yāpatiy akariyatā (OP DB;III;83-92)
ddddddddddd
50- داریوش پادشاه می گوید: پس من سپاهی به بابل فرستادم. «ویندا فرنا» نام پارسی بنده من، او را مهست [فرمانده] آنها کردم. به آنان چنین گفتم: به پیش روید، آن سپاه بابلی را بزنید که (خود را) از من نمی داند. سپس ویندا فرنا با سپاه به بابل رفت. اهورامزدا مرا یاری کرد. به خواست اهورامزدا ویندا فرنا بابلیان را زد و بسته آورد. از ماه «ورک زنا» 22 روز گذشته بود، آنگاه آن ارخا که (خود را) به دروغ نبوکودرچرا می خواند و مردانی که برجسته ترین پیروانش بودند دستگیر کرد. فرمان دادم آن ارخا و مردانی که برجسته ترین پیروانش بودند، در بابل آویزان کردند.
Rrrrrrrrrrrr
Rrrrrrrrrrrrrrrrrr
Rrrrrrrrrrrrrrrrr
Col IV
Rrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrr
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya ima tya manā kartam Bābirauv (OP DB;IV;1-2)
wwwwwwwwwwww
51- داریوش پادشاه می گوید: این است آنچه به دست من در بابل انجام شد.
Tttttttttttt
tttttttttttttttttttt
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya ima tya adam akunavam vašnā Auramazdāha hamahyāyā θarda pasāva yaθā xšāyaθiya abavam XIX hamaranā akunavam vašnā Auramazdāha adamšiš ajanam utā IX xšāyaθiyā agarbāyam I Gaumāta nāma maguš āha hauv adurujiya avaθā aθaha adam Bardiya amiy hya Kūrauš puça hauv Pārsam hamiçiyam akunauš I Āçina nāma Ūvjiya hauv adurujiya avaθā aθaha adam xšāyaθiya amiy Ūvjaiy hauv Ūvjam hamiçiyam akunauš manā I Naditabaira nāma Bābiruviya hauv adurujiya avaθā aθaha adam Nabukudracara amiy hya Nabunaitahya puça hauv Bābirum hamiçiyam akunauš I Martiya nāma Pārsa hauv adurujiya avaθā aθaha adam Imaniš amiy Ūvjaiy xšāyaθiya hauv Ūvjam hamiçiyam akunauš I Fravartiš nāma Māda hauv adurujiya avaθā aθaha adam Xšaθrita amiy Uvaxštrahya taumāvā hauv Mādam hamiçiyam akunauš I Ciçataxma nāma Asagartiya hauv adurujiya avaθā aθaha adam xšāyaθiya amiy Asagartaiy Uvaxštrahya taumāyā hauv Asagartam hamiçiyam akunauš I Frāda nāma Mārgava hauv adurujiya avaθā aθaha adam xšāyaθiya amiy Margauv hauv Margum hamiçiyam akunauš I Vahyazdāta nāma Pārsa hauv adurujiya avaθā aθaha adam Bardiya amiy hya Kūrauš puça hauv Pārsam hamiçiyam akunauš I Arxa nāma Arminiya hauv adurujiya avaθā aθaha adam Nabukudracara amiy hya Nabunaitahya puça hauv Bābirum hamiçiyam akunauš (OP DB;IV;2-31)
ttttttttttttttt
52- داریوش پادشاه می گوید: این است آنچه به خواست اهورامزدا همان یکسال انجام دادم پس از آنکه پادشاه شدم. 19 نبرد کردم، به خواست اهورامزدا آنها را زدم و 9 پادشاه گرفتم. یکی گئوماتا نام مغ بود، دروغ گفت، آنگاه گفت: من بردیا هستم پسر کوروش. او پارس را نافرمان کرد. یکی آثرینا نام بود خوزی، او دروغ گفت، آنگاه گفت: من پادشاهم در خوزستان. او خوزستان را به من نافرمان کرد. یکی ندیتا بایرا نام بابلی، او دروغ گفت، آنگاه گفت: من نبوکودرچرا هستم پسر نبوناییتا. او بابل را نافرمان ساخت. یکی مرتیا نام بود پارسی، او دروغ گفت، آنگاه گفت: من ایمنیش هستم پادشاه در خوزستان. او خوزستان را نافرمان ساخت. یکی فرورتیش نام بود مادی، او دروغ گفت، آنگاه گفت: من خشثریتا هستم از دودمان هووخشتر. او ماد را نافرمان ساخت. یکی چیثرتخما نام اسگرتی، او دروغ گفت، آنگاه گفت: من پادشاهم در اسگرتیا، از دودمان هووخشتر. او اسگرتیا را نافرمان کرد. یکی فرادا نام بود مروی، او دروغ گفت، آنگاه گفت: من پادشاه هستم در مرو. او مرو را نافرمان ساخت. یکی وه یزداتا نام پارسی، او دروغ گفت، آنگاه گفت: من بردیا هستم پسر کوروش. او پارس را نافرمان ساخت. یکی ارخا نام بود ارمنی، او دروغ گفت، آنگاه گفت: من نبوکودرچرا هستم پسر نبونیتا. او بابل را نافرمان ساخت.
Tttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttt
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya imaiy IX xšāyaθiyā adam agarbāyam atar imā hamaranā (OP DB;IV;31-32)
tttttttttttttttttt
53- داریوش پادشاه می گوید: این 9 پادشاه را من در این نبردها گرفتم.
Tttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttt
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya dahyāva imā tyā hamiçiyā abava drauga diš hamiçiyā akunauš tya imaiy kāram adurujiyaša pasāva diš Auramazdā manā dastayā akunauš yaθā mām kāma avaθā diš akunavam (OP DB;IV;33-36)
gggggggggg
54- داریوش پادشاه می گوید: این کشورها که نافرمان شدند، دروغ بود آنها را نافرمان ساخت که این مردم را دروغ گفتند. پس از آن اهورامزدا به دست من داد، چنانچه کام من بود آنگاه همان انجام دادم.
Ggggggggggggggg
gggggggggggg
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya tuvam kā xšāyaθiya hya aparam āhy hacā draugā daršam patipayauvā martiya hya draujana ahatiy avam ufraštam parsā yadiy avaθā maniyāhaiy dahyāušmaiy duruvā ahatiy (OP DB;IV; 36-40)
gggggggggggggggg
55- داریوش پادشاه می گوید: تو که پس از این پادشاه خواهی بود، (خود را) از دروغ با توانایی [به سختی] پاس دار، مردی که دروغگو بود، او را به نیکی بازخواست کن، اگر آنگاه می پنداری: کشورم آرام باشد.
Gggggggggggggg
ggggggggggggg
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya ima tya adam akunavam vašnā Auramazdāha hamahyāyā θarda akunavam tuvam kā hya aparam imām dipim patiparsāhy tya manā kartam varnavatām θuvām mātya draugam maniyāhay (OP DB;IV;40-43)
ggggggggggggggg
56- داریوش پادشاه می گوید: این است آنچه من انجام دادم، به خواست اهورامزدا همان سال انجام دادم. تو که از این پس این نبشته را بخوانی آنچه من انجام دادم تو را باور شود، مبادا دروغ پنداری.
Gggggggggggggg
gggggggggggggg
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya Auramazdāha ragam vartaiyaiy yaθā ima hašiyam naiy duruxtam adam akunavam hamahyāyā θarda (OP DB;IV,43-45)
ggggggggggggggggg
57- داریوش پادشاه می گوید: به اهورامزدا شتابان بگردانم [به اهورامزدا سوگند یاد می کنم] که این راست (است) نه دروغ (آنچه) من همان سال انجام دادم.
Gggggggggggggggg
ggggggggggggggg
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya vašnā Auramazdāha utāmaiy aniyašciy vasiy astiy kartam ava ahyāyā dipiyā naiy nipištam avahyarādiy naiy nipištam mātya hya aparam imām dipim patiparsātiy avahyā paruv θadayātaiy tya manā kartam naišim ima varnavātaiy duruxtam maniyātaiy (OP DB;IV;45-50)
gggggggggggggggg
58- داریوش پادشاه می گوید: به خواست اهورامزدا و من، چیزهای دیگر بسیار نیز هست که انجام شد که در این نبشته نوشته نشد. از این روی نوشته نشد (که) مبادا کسی که از این پس، این نبشته را بخواند برایش بسیار دیده شود آنچه به دست من انجام شد. او را باور نشود، دروغ پندارد.
Ggggggggggggggggggg
Gggggggggggggggg
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya tyaiy paruvā xšāyaθiyā yātā āha avaišām avā naiy astiy kartam yaθā manā vašnā Auramazdāha hamahyāyā θarda kartam (OP DB;IV;50-52)
ggggggggggggggg
59- داریوش پادشاه می گوید: آنانکه پیش از این پادشاه بودند، تا هنگامیکه (زنده) بودند، آنان را چنین کرده ای نیست. به خواست اهورامزدا در همان سال به دست من انجام شد.
Gggggggggggggggg
ggggggggggggg
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya nūram θuvam varnavatām tya manā kartam avaθā kārahyā rādiy mā apagaudaya yadiy imām hadugām naiy apagaudayāhy kārahyā θāhy Auramazdā θuvām dauštā biyā utātaiy taumā vasiy biyā utā dargam jivā (OP DB;IV;52-56)
gggggggggggggggg
60- داریوش پادشاه می گوید: اکنون (که) تو را باور شود آنچه به دست من انجام شد، آنگاه از مردم پنهان مساز. اگر این سند را پنهان نسازی، به مردم بگویی، اهورامزدا تو را دوستار باد و دودمانت بسیار باد و دیرباز زی.
Ggggggggggggggg
gggggggggggggg
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya yadiy imām hadugām apagaudayāhy naiy θāhy kārahyā Auramazdātay jatā biyā utātaiy taumā mā biya (OP DB;IV;57-59)
ggggggggggggg
61- داریوش پادشاه می گوید: اگر این سند را پنهان سازی، به مردم نگویی، اهورامزدا تو را زننده باد وهم تو را دودمان مباد.
Ggggggggggggggggggg
fffffffffffffff
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya ima tya adam akunavam hamahyāyā θarda vašnā Auramazdāha akunavam Auramazdāmaiy upastām abara utā aniyāha bagāha tyaiy hatiy (OP DB;IV;59-61)
ffffffffffff
62- داریوش پادشاه می گوید: این است آنچه من همان سال انجام دادم. به خواست اهورامزدا انجام دادم. اهورامزدا مرا یاری کرد و دیگر بغانی که هستند.
Fffffffffffffffff
eeeeeeeeeeee
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya Auramazdā upastām abara utā aniyāha bagāha tyaiy hatiy yaθā naiy arika āham naiy draujana āham naiy zūrakara āham naiy adam naimaiy taumā upariy arštām upariyāyam naiy škaurim naiy tunuvatam zūra akunavam martiya hya hamataxšatā manā viθiyā avam ubartam abaram hya viyanāθaya avam ufrastam aparsam (OP DB;IV;61-67)
ffffffffffffffffffff
63- داریوش پادشاه می گوید: اهورامزدا مرا یاری کرد و دیگر بغان که هستند، از این رو که نابکار [شرور] نبودم. دروغگو نبودم، زشت کار نبودم، نه من، نه دودمانم، بر راستی رفتار کردم، نه بر ناتوان نه بر توانا زور کردم، مردی که با خانواده من همراه بود، او را نیک پاداش دادم آنکه آسیب رساند، او را سخت به سزا رساندم.
Fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya tuvam kā xšāyaθiya hya aparam āhy martiya hya draujana ahatiy hyavā zūrakara ahatiy avaiy mā dauštā biyā ufraštādiy parsā (OP DB;IV;67-69)
ffffffffffffff
64- داریوش پادشاه می گوید: تو که از این پس پادشاه هستی، مردی که دروغگو باشد، یا زشت کار باشد، دوست او مباش، او را سخت بازخواست کن.
Fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya tuvam kā hya aparam imām dipim vaināhy tyām adam niyapaišam imaivā patikarā mātya vikanāhy yāvā utava āhy avaθāšatā paribarā (OP DB,IV;69-72)
eeeeeeeeeeee
65- داریوش پادشاه می گوید: تو که از این پس این نبشته را ببینی که من نوشتم (و) این پیکره ها را، مبادا آنها را نابود سازی تا زمانیکه نیرومند هستی، آنها را به همان که هست پاسدار باش.
Fffffffffffff
fffffffffffffffff
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya yadiy imām dipim vaināhy imaivā patikarā naidiš vikanāhy utātaiy yāvā taumā ahatiy paribarāhadiš Auramazdā θuvām dauštā biyā utātaiy taumā vasiy biyā utā dargam jivā utā tya kunavāhy avataiy Auramazdā ucāram kunautuv (OP DB;IV;72-76)
fffffffffffffff
66- داریوش پادشاه می گوید: اگر این نبشته را ببینی (یا) این پیکره ها را، آنها را نابود نسازی تا زمانیکه نیرومند هستی آنها را پاس داری، اهورامزدا ترا دوستار باد و دودمانت بسیار باد و دیرباز زی، (و) آنچه انجام دهی اهورامزدا آن را به نیکی پاداش دهد.
Eeeeeeeeeeeee
tttttttttttttt
Θātiy Dārayavauš xšāyaθiya yadiy imām dipim imaivā patikarā vaināhy vikanāhadiš utātaiy yāva taumā ahatiy naiydiš paribarāhy Auramazdātaiy jatā biyā utātaiy taumā mā biyā utā tya kunavāhy avataiy Auramazdā nikatuv (OP DB;IV;76-80)
wwwwwwww
67- داریوش پادشاه می گوید: اگر این نبشته را ببینی یا این پیکره ها را، آنها را نابود سازی، تا هنگامیکه نیرومند هستی آنها را پاسدار نباشی، اهورامزدا تورا زننده باد و تو را دودمان مباد و آنچه که انجام دهی اهورامزدا آن را نابود کند.
Yyyyyyyy
yyyyyyyyyyyy
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya imaiy martyā tyaiy adakaiy avadā āhatā yātā adam Gaumātam tyam magum avājanam hya Bardiya agaubatā adakaiy imaiy martiyā hamataxšatā anušiyā manā Vidafarnā namā Vāyaspārahyā puça Pārsa Utāna namā Θuxrahyā puça Gaubaruva namā Marduniyahyā puça Pārsa Vidarna nāma Bagābignahyā puça Pārsa Bagabuxša nāma Dātuvahyahyā puça Pārsa Ardumaniš nāma Vahaukahyā puça Pārsa (OP DB;IV;80-86)
yyyyyyyyyyyyyy
68- داریوش پادشاه می گوید: این ها هستند مردانی که چون من گئوماتای مغ که خود را بردیا می خواند کشتم، آنجا بودم. آن هنگام این مردان به نام پیروان من کوشش کردند: «ویندا فرنه» نام پسر «وایا اسپارا» پارسی، «هوتانا» نام پسر «ثوخرا» پارسی، «گئوبروا» نام پسر «مردونیا» پارسی، «ویدارنا» نام پسر «بغا بیگنا» پارسی، «بغا بوخشا» نام پسر «داتو وهیا» پارسی، «اردومنیش» نام پسر «وها هوکا» پارسی.
Yyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyy
Θātiy Dārayavauš xšāyaθiya tuvam kā xšāyaθiya hya aparam āhy tyām imaišam martiyānām taumām uba®tām paribarā (OP DB;IV;86-88)
yyyyyyyyyyyyyyy
69- داریوش پادشاه می گوید: تو که پس از این پادشاه هستی، دودمان این مردان را نیک پاس دار.
Yyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyy
Θātiy Dārayavauš xšāyaθiya vašnā Auramazdāha i(yam) dipimaiy ty(ām) adam akunavam patišam Ariyā āha utā pavastāyā utā carmā graθitā āha patišamaiy patikaram akunavam patišam uvadām akunavam utā niyapiθiya utā patiyafrasiya paišiyā mām pasāva i(mā)m dipim adam frāstāyam vispadā atar dahyāva kāra hamātaxšatā (OP DB;IV;88-92)
yyyyyyyyyyyyyy
70- داریوش پادشاه می گوید: به خواست اهورامزدا این است نبشته ای که من برساختم. افزون بر این به «آریایی» (بود)، هم بر گلنبشته، هم چرم آورده شده بود. افزون بر این پیکره ام را نیز بر ساختم، افزون بر این نسب نامه ام را نیز بر ساختم. نزد من نوشته و خوانده شد. سپس این نبشته را من به همه جا در کشورها فرستادم. مردم کوشیدند.
Yyyyyyyyyyyy
Yyyyyyyyyyyyyyyyy
خوانش رودیگر اشمیت (Rudiger Schmitt) از بند 70 سنگنبشته بیستون:
یییییییی
θāti Dārayavauš xšāyaθiya vašnā Auramazdāha ima dipiciçam taya adam akunavam patišam Ariyā utā pavastāyā utā carmā gŗftam āha patišamci nāmanāfam akunavam patišam uvadātam akunavam utā niyapinθiya utā patiyafraθiya paišiyā mām pasāva ima dipiciçam frāstāyam vispadā antar dahyāva kāra hamātaxšatā (OP DB;IV;88-92)
یییییییی
70- داریوش پادشاه می گوید: به خواست اهورامزدا این (است) «سیمای نگارش» (form of writing) که من برساختم، افزون بر این به آریایی، هم بر گلنبشته هم بر چرم گذاشته شده است، افزون بر این نیز، من امضا ساختم، افزون بر این من نیاکانم [اصل و نسبم] را برساختم هم نوشته شد و هم خوانده شد نزد من، سپس من این سیمای نگارش را به هرجا در کشور فرستادم، مردم کوشیدند.
ییییییییییییییییی
یییییییییییییی

۲ نظر:

فرشید گفت...

درود دوست خوبم
بسیار جالب و آگاهی بخش بود..
مثل همیشه از مطالب زیبا و بی‌ مانند شما استفاده بردم...
این همه لوحه و سنگ نبشته و آثاری که همچنان شاهد کشف و معرفی آن هستیم همگی دلیل ادعای بر حق ما ایرانیان در بزرگترین و مقتدرترین امپراطوری دنیااست...
همیشه پرتوان و پوینده باقی بمانید...

فرشید گفت... گفت...

درود دوست عزیز

سوالی برایم پیش آماده است که با توجه به دانش شما میپرسم:

آقای غیاث آبادی عنوان کردند که نشان فروهر در هیچ کتیبه هخامنشی و همچنین در گاتها نیامده است...!!!

آیا حق با ایشان است؟

پس نشان فروهری که در بالای سر داریوش در بیستون میبینیم چیست؟...

ممنون از اینکه مرا روشن می‌کنید

شاد باشید