۷ بهمن ۱۳۸۹

نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون - بند 3

]سراسر خوانش نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون از آوانگاری و برگردان و نیز آنالیز واژه های ایلامی را من (پریان) با بهره مندی از کتاب ارزشمند « گلنبشته های باروی تخت جمشید» نوشته دکتر عبدالمجید ارفعی آورده ام. خود نویسه های ایلامی را من از گزارش کینگ و تامپسون (1907) در سرچشمه زیر نوشته ام.

Sculptures and Inscription of Darius the Great on the Rock of Behistun in Persia

همچنین برای برگردان نویسه های میخی ایلامی من از کتاب ارزشمند زیر نوشته شادروان ریچارد ترود هالگ بهره برده ام:

[Persepolis Fortification Tablets; P.82-86

AE. DB. (3); (L.5-L.6):

L.5. a-ak DIŠda-ri-ya-ma-u-iš DIŠEŠŠANA na-an-ri hu-uh-be in-tuk-ki-me DIŠni-ku DIŠNUMUNMEŠ DIŠha-ak-[ka-man-ni]-ši-ya ti-ri-

L.6. -ma-ni-un ša-aš-ša-da ka-ra-da-la-ri DIŠša-lu-u-ud a-ak ša-aš-ša-da ka-ra-da-la-ri DIŠNUMUNMEŠ DIŠni-ka-mi [DIŠEŠŠANA-ib]

(3). āk vDariyamauš vsunki nān.ri huhbe in.tukki.me vniku vNUMUNMEŠ vHakkamanišiya tiri.ma.nun šaššada karadalari všalud āk šaššada karadalari vNUMUNMEŠ vnika.mi vsunki.ib

3. و داریوش پادشاه می گوید: از آن روی تبارمان ]را[ هخامنشی می خوانیم. از دیرباز نژاده ]بودیم[ و از دیرباز تبارمان شاهان بودند.

huhbe : آن

in.tukki.me : برای آن

niku : ما

NUMUNMEŠ : تبار

tiri.ma.nun : می خوانیم

šaššada : از

karadalari : دیرباز

šalud : نژاده

nika.mi : (آن) ما

sunki.ib : شاهان

هیچ نظری موجود نیست: