۷ بهمن ۱۳۸۹

نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون - بند 4

AE. DB. (4); (L.6-L.8):

L.6. a-ak DIŠ

L.7. da-ri-ya-ma-[u]-iš DIŠEŠŠANA na-an-ri 8 DIŠEŠŠANA-ib DIŠNUMUNMEŠ DIŠu-ni-na ap-pu-ka DIŠEŠŠANA-me mar-ri-iš DIŠu 9 um-me-ma DIŠEŠŠANA-me hu-ut-ta ša-

L.8. -ma-ak-mar DIŠnu-ku DIŠEŠŠANA-ib u-ud

(4). āk vDariyamauš vsunki nān.ri 8 vsunki.ib vNUMUNMEŠ vu.nina appuka vsunki.me marriš vu 9 umme.ma vsunki.me hutta šamākmar vnuku vsunki.ib.u.ud

4. و داریوش پادشاه می گوید: 8 ]از[ شاهان پیش از ما شاهی گرفتند، من نهمین هستم، پشت اندر پشت ما شاهان هستیم.

u.nina : (آن) من

appuka : پیشتر

marriš : گرفتند

9 umme.ma : نهمین

hutta : هستم؛ کردم

šamākmar : پشت اندر پشت (دو شاخه؟)

nuku : ما

sunki.ib.u.ud : شاهان هستیم

هیچ نظری موجود نیست: