۱۷ دی ۱۳۸۹

بند یکم نسخه های سه گانه سنگنبشته بیستون

خوانش نسخه های سه زبانه سنگنبشته بیستون (The Behistun Inscription)
(بند یکم نسخه های پارسی باستان، ایلامی و اکدی)
dddddddddd
gggggggg
Old Persian version (Col. I; L.1-3; 1)
dddddd
Transliteration; OP. DB.;L.1-3:
sssss
L.1. /a-da-ma /da-a-ra-ya-va-u-ša /xa-ša-a-ya-θa-i-ya /va-za-ra-ka /xa-ša-a-ya-θa-i-[ya /xa-ša-ya]-θa-i-ya-
یییییی
L.2. a-na-a-ma /xa-ša-a-ya-θa-i-ya /pa-a-ra-sa-i-ya /xa-ša-a-ya-θa-i-ya /da-ha-[ya-u-na-a-ma /]vi-ša-ta-
ییییییییی
L.3. a-sa-pa-ha-ya-a /pa-u-ça /a-ra-ša-a-ma-ha-ya-a /na-pa-a /ha-xa-a-ma-na-i-ša-[i-ya
ddddddddd
سسسسسسسسس
Transcription; OP. DB. (1):
سسسسسسسس
adam Dārayavauš xšāyaθiya vazraka xšāyaθiya xšāyaθiyānām xšāyaθiya Pārsaiy xšāyaθiya dahyunām Vištāspahayā puça Aršāmahya napā Haxāmanišiya
سسسسسس
Translation; OP. DB. (1):
ssssss
من، داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، شاه کشورها، پسر ویشتاسپ، نوه ارشام، هخامنشی
ssssss
I am Darius, The great king, king of kings, king of Persia, king of lands, the son of Hystasps, the grandson of Arsames, the Achaemenian
سسسسسسس
سسسسسسسسسسسس
Elamite Version (Col.1; L.1-2; 1)
سسسسس
Transliteration; El. DB.;L.1-2:
sssssss
L.1. v(det.)u v(det.)da-ri-ya-ma-u-iš v(det.)EŠŠANA ir-ša-ir-ra v(det.)EŠŠANA v(det.)EŠŠANA-ib-in-na v(det.)EŠŠANA h(det.)par-šib-ik-ka v(det.)EŠŠANA v(det.)da-a-u-iš-be-na v(det.)mi-iš-
سسسسسس
L.2. ta-aš-ba ša-ak-ri v(det.)ir-ša-ma v(det.)ru-uh-hu-ša-ak-ri v(det.)ha-ka-man-nu-ši-ya
سسسسسسس
سسسسس
Transcription; El. DB.; 1
سسسسسسسسس
(v)u (v)Dariyamauš (v)sunki iršarra (v)sunki (v)sunki-ib-inna (v)sunki (h)Paršib-ikka (v)sunki (v)dāuš-be-na (v)Mištāšba šākri (v)Iršama (v)ruhhu-šākri (v)Hakamanušiya
سسسسس
سسسسسسسس
Translation; El. DB.; 1
سسسسسسسس
من، داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس [که در آن پارس ها هستند]، شاه کشورها (OP)*dahyāuš+(El.)be+na] [، پسر ویشتاسپ، نوه ارشام، هخامنشی [*Haxāmanišiya]
sssss
I am Darius, the great king, king of kings, king of Persians, king of lands, the son of Hystaspes, the grandson of Arsames, the Achaemenian
سسسس
سسسسس
Akkadian Version (Col.1;L.1)
سسسسس
L.1. a-na-ku m(det.)da-ri-ia-muš šarru rabu u šarru matu matu m(det.)a-ha-ma-ni-iš-, šarru šarru+ni(pl.) amelu(det.)Par-sa-a-a šarru matu(det.)Par-su
سسسسسس
Translation; Akk. DB.;1
ssssss
منم داریوش، شاه بزرگ، شاه کشورها، هخامنشی، شاه شاهان، پارسی، شاه پارس
sssssssss
I am Darius, the great king, king of lands, the Achaemenian, the Persian, king of Persia
سسسسسسسسسس

۲ نظر:

کنگاور شهر تمدن و تدین گفت...

درود ...

زندگي بافتن يک قاليست
نه همان نقش و نگاري که خودت مي خواهي
نقشه را اوست که تعيين کرده
تو در اين بين فقط مي بافي
نقشه را خوب ببين
نکند آخر کار
... ... قالي زندگيت را نخرند ... ...

از اينکه يکي از بينندگان وبلاگ زيبا و جالب شما هستم بسيار خوشحالم و اميدوارم هميشه موفق و پيروز باشيد.

شاد شاد شاد باشيد

اگه مايل به تبادل لينک هستيد وبلاگ «کنگاور شهر تمدن و تدين» را با همين نام لينک کنيد و اطلاع بديد تا با کمال ميل وبلاگ زيباي شما را لينک کنم

بدرود ...

نوبهار گفت...

در این بازار خود فراموشی ها، من نیز به سهم خود و با توان اندکم، گامی برداشته ام در راه اندیشه های پاک ایران
اگر یادی کنید و راهنمایم باشید سپاسگزارم
www.ashavahishta.persianblog.ir