۷ بهمن ۱۳۸۹

نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون - بند 2

سراسر خوانش نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون از نویسه گردانی، آوانگاری و برگردان و نیز آنالیز واژه های ایلامی را من (پریان) با بهره مندی از کتاب ارزشمند « گلنبشته های باروی تخت جمشید» نوشته دکتر عبدالمجید ارفعی آورده ام. خود نویسه های ایلامی را من از گزارش کینگ و تامپسون (1907) در سرچشمه زیر نوشته ام.

Sculptures and Inscription of Darius the Great on the Rock of Behistun in Persia

همچنین برای برگردان نویسه های میخی ایلامی من از کتاب ارزشمند زیر نوشته شادروان ریچارد ترود هالگ بهره برده ام:

Persepolis Fortification Tablets; P.82-86

AE. DB. (2); (L.2-L.5):

L.2. a-ak DIŠda-ri-ya-ma-u-iš DIŠEŠŠANA

L.3. na-an-ri DIŠu DIŠat-ta-ta DIŠmi-iš-ta-aš-ba a-ak DIŠmi-iš-ta-aš-ba DIŠat-te-ri DIŠir-ša-um-ma a-ak DIŠir-ša-um-ma DΙŠat-

L.4. -te-ri DIŠhar-ri-ya-ra-um-na a-ak DIŠhar-ri-ya-ra-um-na DIŠat-te-ri DIŠzi-iš-pi-iš a-ak DIŠzi-iš-pi-iš DIŠat-te-ri DIŠha-

L.5. -ak-ka-man-nu-iš

(2). āk vDariyamauš vsunki nān.ri vu vatta.ta vMištāšba āk vMištāšba vatte.ri vIršauma āk vIršauma vatte.ri vHarriyaramna āk vHarriyaramna vatte.ri vZišpiš āk vZišpiš vatte.ri vHākkamaniš

2. و داریوش پادشاه می گوید: پدرم ویشتاسپ و پدر ویشتاسپ ارشام و پدر ارشام آریارمنا و پدر آریارمنا چیش پیش و پدر چیش پیش هخامنش

āk: و

nān.ri: می گوید

atta.ta: پدر(م)

atte.ri: پدر(ش)

Harriyaramna: OP: Ariyāramna آریارمنا

Zišpiš: OP: Čišpiš: چیش پیش

Hākkamaniš: OP: Haxāmaniš: هخامنش

هیچ نظری موجود نیست: