۳۱ شهریور ۱۳۸۸

نسخه پارسی باستان سنگنبشته بیستون- بخش چهارم

(این نوشتار شاید در محیط فایرفاکس (Firefox) به هم ریخته دیده شود. خواهشمند است برای خواندن این نوشتار از نرم افزار Internet Explorer استفاده فرمایید.)
فففففففف
ففففففففف
ستون پنجم و سنگنبشته های کوچک
ییییییییی
ییییییییی
Col. V
یییییییییییی
ییییییییی
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya ima tya adam akunavam duvitīyāmca çitāmcā θardam pasāva yaθā xšāyaθiya abavam Ūvja nāmā dahyāuš hauv hamiçiyā abava I martiya Atamaita nāma Ūvjiya avam maθištam akunavatā pasāva adam kāram fraišayam I martiya Gaubaruva nāma Pārsa manā badaka avamšām maθištam akunavam pasāva Gaubaruva hadā kārā ašiyava Ūvjam hamaranam akunauš hadā Ūvjiyaibiš pasāva Gaubaruva Ūvjiyā avāja utā viyamarda utā tyamšām maθištam agarbāya anaya abiy mām utāšim adam avājanam pasāva dahyāuš manā abava (OP DB;V;1-14)
یییییییی
71- داریوش پادشاه می گوید: این است آنچه من انجام دادم، در دومین (و) سومین سال پس از آنکه پادشاه شدم. کشوری خوزستان نام، آن نافرمان شد. مردی «اتامایتا» نام خوزی او را مهست [فرمانروا] کردند. سپس من سپاه فرستادم. مردی «گئوبروا» پارسی بنده من، او را مهست [فرمانده] آنان کردم. سپس گئوبروا با سپاه به خوزستان رفت. با خوزیان نبرد کرد. پس آنگاه گئوبروا خوزیان را نابود ساخت و تارومار کرد و مهست آنان را گرفت. او را نزد من آورد. من او را کشتم. سپس کشور از آن من شد.
ییییییییی
یییییییی
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya avaiy Ūvjiyā arikā āha utāšām Auramazdā naiy ayadiya Auramazdām ayadaiy vašnā Auramazdāha yaθā mām kāma avaθādiš akunavam (OP DB;V;14-17)
ییییییییی
72- داریوش پادشاه می گوید: آن خوزیان بی ایمان بودند و اهورامزدا از سوی آنها پرستش نمی شد. من اهورامزدا را می پرستیدم. به خواست اهورامزدا آنگونه که کام من بود آنگونه با آنها انجام دادم.
ببببببب
بببببببببب
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya hya Auramazdā yadātaiy yānam avahyā ahatiy utā jīvahyā utā martahyā (OP DB;V;18-20)
مممممممم
73- داریوش پادشاه می گوید: آنکه اهورامزدا را بپرستد بخشش آسمانی با او باشد، چه زنده چه مرده
تتتتتتتت
ببببببببببببب
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya pasāva hadā kārā adam ašiyavam abiy Sakām pasā Sakā tyaiy xaudām tigrām baratiy imaiy Sakā hacāma āiša yadiy abiy draya avārasam parašim avadā hadā kāra visā viyatarayam pasāva adam Sakā vasiy ajanam aniyam agarbāyam hauv basta anayatā abiy mām utāšim avājanam maθištašām Skuxa nāma avam agarbāya utā anaya abiy mām avadā aniyam maθištam akunavam yaθā mām kāma āha pasāva dahyāuš manā abava (OP DB;V;20-30)
نننننننننن
74- داریوش پادشاه می گوید: پس آنگاه من با سپاه به سکا رفتم، درپی سکاهای «برنده خود تیز». این سکاها از پیش من رفتند. هنگامیکه به دریا رسیدم، آنگاه با همه سپاه به آنسویش گذشتم. سپس من سکاها را بسیار زدم. دیگری را گرفتم. او بسته نزد من آورده شد و من او را کشتم. مهستشان [فرمانروای] آنها، «سکونخا» نام او را گرفتند و به نزد من آوردند، سپس دیگری را مهست کردم، آنچنانکه کام من بود. سپس کشور از آن من شد.
ییییییییییی
ییییییییییی
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya avaiy Sakā arikā āha utā naiy Auramazdāšām ayadiya Auramazdām ayadaiy vašnā Auramazdāha yaθā mām kāma avaθādiš akunavam (OP DB;V;30-33)
ییییییییی
75- داریوش پادشاه می گوید: آن سکاها نابکار بودند و اهورامزدا از سوی آنان پرستش نمی شد. من اهورامزدا را می پرستیدم، به خواست اهورامزدا آنگونه که کام بود، همان با آنان انجام دادم.
یییییییییییی
یییییییییییییی
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya hya Auramazdām yadātaiy avahyā yānam ahaitiy utā jīvahyā utā martahyā (OP DB;V;33-36)
یییییییییی
76- داریوش پادشاه می گوید: آنکه اهورامزدا را بپرستد بخشش آسمانی با او باشد، چه زنده چه مرده.
یییییییییی
یییییییییی
یییییییی
DBa
یییییییییی
یییییی
adam Dārayavauš xšāyaθiya vazraka xšāyaθiya xšāyaθiyanām xšāyaθiya Pārsaiy xšāyaθiya dahyūnām Vištāspahya puça Aršāmahya napā Haxāmanišiya (OP DBa;1-4)
یییییییی
1- منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، شاه کشورها، پسر ویشتاسپ، نوه ارشام، هخامنشی
ییییییییییی
یییییییییییی
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya manā pitā Vištāspa Vištāspahya pitā Aršāma Aršāmahya pitā Ariyāramna Ariyāramnahya pitā Cišpiš Cišpaiš pitā Haxāmanaiš (OP DBa;4-8)
ییییییی
2- داریوش پادشاه می گوید: پدر من ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ ارشام، پدر ارشام آریارمنا، پدر آریارمنا چیش پیش، پدر چیش پیش هخامنش بود.
یییییییییییی
یییییییییییییی
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya avahyarādiy vayam Haxāmanišiyā θahyāmahy hacā paruviyata āmātā amahy hacā paruviyata hyā amāxam taumā xšāyaθiyā āha (OP DBa;9-13)
یییییییی
3- داریوش پادشاه می گوید: برای این ما را هخامنشی گویند، از دیرباز نژاده بودیم. از دیرباز دودمان ما شاهان بودند.
ییییییییییییی
یییییییییییی
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya VIII manā taumāyā tyaiy paruvam xšāyaθiya āha adam navam IX duvitāparanam vayam xšāyaθiyā amahya (OP DBa;13-18)
ییییییییییی
4- داریوش پادشاه می گوید: 8 تن از دودمان ما پیش از این پادشاه بودند. من نهمین هستم. ما 9 (تن) از دوشاخه (پشت اندرپشت) پادشاه بودیم.
یییییییییییی
یییییییییییی
یییییییییییی
DBb
یییییییییی
یییییییییییی
iyam Gaumāta hya maguš adurujiya avaθā aθaha adam Bardiya amiy hya Kūrauš puça adam xšāyaθiya amiy (OP DBb;1-7)
ییییییییییی
این گئوماتای مغ است، دروغ گفت آنگاه گفت: من بردیا هستم پسر کوروش. من پادشاه هستم.
یییییییییی
ییییییییییی
یییییییییییی
DBc
ییییییییییی
ییییییییییی
iyam Āçina adurujiya avaθā aθaha adam xšāyaθiya amiy Ūvjaiy (OP DBc;1-10)
ییییییییییی
این آثرینا است. دروغ گفت آنگاه گفت: من پادشاهم در خوزستان.
ییییییییی
ییییییییییی
یییییییییییی
DBd
یییییییییی
یییییییییی
iyam Naditabaira adurujiya avaθa aθaha adam Nabukudracara amiy hya Nabunaita hya puça adam xšāyaθiya amiy Bābirauv (OP DBd;1-8)
یییییییی
این ندیتبیرا است. دروغ گفت آنگاه گفت: من نبوکودرچرا هستم پسر نبونیتا. من پادشاهم در بابل.
ییییییییییی
ییییییییییی
ییییییییییی
DBe
یییییییی
یییییییییییی
iyam Fravartiš adurujiya avaθā aθaha adam Xšaθrita amiy Uvaxštrahya taumāyā adam xšāyaθiya amiy Mādaiya (OP DBe;1-11)
ییییییییییی
این فرورتیش است. دروغ گفت آنگاه گفت: من خشثریتا هستم از دودمان هووخشتر. من پادشاه هستم در ماد.
ییییییییی
ییییییییییی
یییییییییییی
DBf
ییییییییی
یییییییییی
iyam Martiya adurujiya avaθā aθaha adam Imaniš amiy Ūvjaiy xšāyaθiya (OP DBf;1-7)
ییییییییی
این مرتیا است. دروغ گفت آنگاه گفت: من ایمنیش هستم، پادشاه در خوزستان.
یییییییییییی
یییییییییییی
ییییییییی
DBg
ییییییییییی
ییییییییییی
iyam Ciçataxma adurujiya avaθā aθaha adam xšāyaθiya amiy Asagartaiy Uvaxštrahya taumāyā (OP DBg;1-12)
ییییییییییی
این چیثرتخما است. دروغ گفت آنگاه گفت: من پادشاهم در اسگرتی از دودمان هووخشتر.
یییییییییی
یییییییییییییی
ییییییییییییی
DBh
ییی
ییییییییییییییییییییییییییی
iyam Vahyazdāta adurujiya avaθā aθaha adam Bardiya amiy hya Kūrauš puça adam xšāyaθiya amiy (OP DBh;1-9)
ییییییییییی
این وه یزداتا است. دروغ گفت آنگاه گفت: من بردیا هستم پسر کوروش. من پادشاه هستم.
یییییییییی
ییییییییییییییی
ییییییییییییییی
DBi
ییییییییییی
یییییییییییییی
iyam Arxa adurujiya avaθā aθaha adam Nabuku(d)racara amiy hya Nabunaitahya puça adam xšāyaθiya amiy Bābarauv (OP DBi;1-11)
یییییییییی
این ارخا است. دروغ گفت آنگاه گفت: من نبوکودرچرا هستم پسر نبونیتا من پادشاهم در بابل.
ییییییییییییی
یییییییییییییییی
یییییییی
DBj
ییییییییی
ییییییییییی
iyam Frāda adurujiya avaθā aθaha adam xšāyaθiya amiy Margauv (OP DBj;1-6)
بببببببببب
این فرادا است. دروغ گفت آنگاه گفت: من پادشاه مرو هستم.
بببببببببب
ببببببببببب
بببببببببببب
DBk
ببببببببب
بببببببب
iyam Skuxa hya Saka (OP DBk;1-2)
ببببببببب
این سکونخای سکایی است.
ببببببببببببب
ببببببببببببب

۵ نظر:

بهزاد گفت...

درود بر استاد ا. پريان گرامي
در آغاز پوزش براي اين غيبت طولاني.
و تبريك و دستمريزاد براي اين همه سليقه و پشتكار.
با ولع تمام در حال مطالعه بخشهاي قبلي هستم بازهم خدمت خواهم رسيد.
شاد زي.

ناشناس گفت...

درود دوست فرهیخته ام بهزاد گرامی
باور کن بسیار خوشحال شدم و چندی پیش یک میل هم برایتان فرستادم. آرزوی تندرستی و بهنودی برای شما و خانواده محترمتان دارم. در انتظار دیدگاههای ارزشمند و گفتگوی با شما دوست فرهیخته و گرامی هستم.
ضمنا باور کنید من «استاد» نیستم. یک شاگرد ایران زمین هستم و در خدمت همه شما عزیزان. خواهش می کنم تنها من را با نام «امیری پریان» بخوانید. با سپاس فراوان
امیری پریان

محمد جمشیدپور گفت...

با درود
بعد از چندی امروز عصر با نوشتاری به روز هستم.

«هنوز هم در روی همان پاشنه می چرخد» www.nikoosegal.blogspot.com

سپاس از همراهیت

فرشید گفت...

درود بر دوست فرهیخته خوبم
توضیحات شما در مورد دایره بالدار (نشان فروهر) بسیار دقیق و کامل بود...
سپاس از زحمتی که کشیدید...
بی گمان شما یکی از متفکرترین کسانی هستید که من در این دنیا شناخته ام...
همیشه پیروز و پسندیده و پرتوان و پوینده باقی بمانید.

هم وطن گفت...

درود
زیبا بود
چشم در راه هم .....