۸ بهمن ۱۳۸۹

نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون - بند 5

سراسر خوانش نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون از آوانگاری و برگردان و نیز آنالیز واژه های ایلامی را من (پریان) با بهره مندی از کتاب ارزشمند « گلنبشته های باروی تخت جمشید» نوشته دکتر عبدالمجید ارفعی آورده ام. خود نویسه های ایلامی را من از گزارش کینگ و تامپسون (1907) در سرچشمه زیر نوشته ام.

Sculptures and Inscription of Darius the Great on the Rock of Behistun in Persia

همچنین برای برگردان نویسه های میخی ایلامی من از کتاب ارزشمند زیر نوشته شادروان ریچارد ترود هالگ بهره برده ام:

[Persepolis Fortification Tablets; P.82-86

AE. DB. (5); (L.8-L.9):

L.8. a-ak DIŠda-ri-ya-ma-u-iš DIŠEŠŠANA na-an-ri za-u-mi-in [AŠu]-ra-[maš-da-na DIŠEŠŠANA]-me DIŠu hu-ut-

L.9. -ta AŠu-ra-maš-da DIŠsunki-me DIŠu du-nu-iš

(5). āk vDariyamauš vsunki nān.ri zaumin dUramašda.na vsunki.me vu hutta dUramašda vsunki.me vu dunuš

5. و داریوش پادشاه می گوید: به خواست اهورامزدا من پادشاهی می کنم؛ اهورامزدا پادشاهی ]را به[ من داد.

Zaumin : به خواست

Uramašda: OP. Auramazda : اهورامزدا

Dunuš : داد

۱ نظر:

یک ایرانی گفت...

موفق باشید. بسیار عالی است