۹ بهمن ۱۳۸۹

نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون - بند 6

سراسر خوانش نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون از آوانگاری و برگردان و نیز آنالیز واژه های ایلامی را من (پریان) با بهره مندی از کتاب ارزشمند « گلنبشته های باروی تخت جمشید» نوشته دکتر عبدالمجید ارفعی آورده ام. خود نویسه های ایلامی را من از گزارش کینگ و تامپسون (1907) در سرچشمه زیر نوشته ام.

Sculptures and Inscription of Darius the Great on the Rock of Behistun in Persia

همچنین برای برگردان نویسه های میخی ایلامی من از کتاب ارزشمند زیر نوشته شادروان ریچارد ترود هالگ بهره برده ام:

[Persepolis Fortification Tablets; 1969; P.82-86

AE. DB. (6); (L.9-L.14):

L.9. a-ak DIŠda-ri-ya-ma-u-iš DIŠEŠŠANA na-an-ri DIŠda-[a]-ya-[u-iš hi ap-pa] DIŠu-ni-na ti-

L.10. -ri-iš-ti za-u-mi-in AŠu-ra-maš-da-na DIŠu DIŠEŠŠANA-me ap-pi-ni hu-ut-ta DIŠpar-šib a-ak DIŠha-tam-tub [a-ak DIŠba-pi-li-i]b a-ak DIŠaš-

L.11. -šu-ra ib a-[ak DIŠhar]-ba-ya-ib a-ak DIŠmu-iz-za-ri-ya-ib a-ak DIŠAN-KAMMEŠ-ib a-ak [DIŠiš-par-da-be a]-ak DIŠi-ya-u-

L.12. -na-ib a-ak DIŠma-da-be a-ak DIŠhar-mi-nu-ya-ib a-ak DIŠka-at-ba-tu-kaš-be a-ak DIŠpar-tu-ma-i[b a-ak DIŠzir-ra]-in-kaš-be a-ak

l.13. DIŠhar-ri-i-ya-i[b a]-ak DIŠma-raš-mi-ya-ib a-ak DIŠba-ak-ši-iš a-ak DIŠšu-uk-taš-be a-ak [DIŠpar-nu-ba-ra-e]-sa-na a-ak

L.14. DIŠša-ak-ka-be a-ak [DIŠ]sa-ad-da-ku-iš a-ak DIŠhar-ra-u-ma-ti-iš a-ak DIŠma-ak-ka man-ir tar-tin [23 da-a-ya-u]-iš

(6). āk vDariyamauš vsunki nān.ri vDāyauš hi appa vu.nina tiri.šti zaumin dUramašda.na vu vsunki.me appini hutta vParšib āk vHatamtub āk vBapili.ib āk vAššura.ib āk vHrbaya.ib āk vMuizzariya.ib āk vAN.KAMMEŠ.ib āk vIšparda.be āk vIyauna.ib āk vMada.be āk vHarminuya.ib āk vKatbatukaš.be āk vPartuma.ib āk vZirrankaš.be āk vHariya.ib āk vMarašmiya.ib āk vBākšiš āk vŠuktaš.be āk vParnuparaesana āk vŠākka.be āk vSattakuš āk vHarraumatiš āk vMākka man.ir tartin 23 Dāyauš

6. و داریوش پادشاه می گوید: این کشورها ]هستند[ که گفتند از آن منند ]و[ به خواست اهورامزدا من بر آنها پادشاهی می کنم، پارس ها و خوزی ها و بابلی ها و اربیه ها و مصری ها و کشورها در دریا و سپاردها و یونیه ای ها و مادها و ارمنی ها و کاپادوکیه ای ها و پارت ها و زرنکی ها و آریاها و خوارزمی ها و باختری ها و سغدی ها و گندارها و سکاها و ث ت گوش ها و هرهوایتی ها و مکا، روی هم 23 کشور

hi : این

appa : که

tiri.šti : گفتند، می گویند

appini : آن آنها

hutta : می کنم. هستم

man.ir tarin : روی هم

Parš.ib : OP. Pārsa : پارس

Hatamtub: OP. Uvaja : خوزستان

Bapili.ib : OP. Bābiruš : بابل

Aššura.ib : OP. Aθurā : آشور

Hrbaya.ib : OP. Arabāya : اربیه

Muizzariya.ib : OP. Mudrāya : مصر

vAN.KAMMEŠ.ib: کشورهای دریا

Išparda.be: OP. Sparda : سپارد (لیدی)

Iyauna.ib : OP. Yaunā : یونیه

Mada.be : OP. Māda : ماد

Harminuya.ib : OP. Armina : ارمنستان

katbatukaš.be : OP. Katpatuka : کاپاتوکیه

Partuma.ib : OP. Parθava : پارت

Zirrankaš.be : OP. Zananka: زرنک

Hariya.ib : OP. Haraiva : هرات

Marašmiya.ib : OP. Uvārazmiya : خوارزم

Bākšiš : OP. Bāxtriš : باختر

Šuktaš.be : OP. Suguda : سغد

Parnuparaesana : OP. Gandāra : گندار

Šākka.be : OP. Saka : سکا

Sattakuš : OP. Θataguš : ث ت گوش

Harraumatiš : OP. Harauvatiš : رخج

Mākka : OP. Maka : مکا

هیچ نظری موجود نیست: