۱۵ بهمن ۱۳۸۹

نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون - بند های 7 و 8

سراسر خوانش نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون از آوانگاری و برگردان و نیز آنالیز واژه های ایلامی را من (پریان) با بهره مندی از کتاب ارزشمند « گلنبشته های باروی تخت جمشید» نوشته دکتر عبدالمجید ارفعی آورده ام. خود نویسه های ایلامی را من از گزارش کینگ و تامپسون (1907) در سرچشمه زیر نوشته ام.

Sculptures and Inscription of Darius the Great on the Rock of Behistun in Persia

همچنین برای برگردان نویسه های میخی ایلامی من از کتاب ارزشمند زیر نوشته شادروان ریچارد ترود هالگ بهره برده ام:

[Persepolis Fortification Tablets; 1969; P.82-86

Achaemenid Elamite Darius the Great Behistun;

AE. DB. Col. I; (7); (L.14-L.17):

L. 14. a-ak

L.15. DIŠda-ri-ya-[ma-u]-iš [DIŠEŠŠA]NA na-an-ri DIŠda-a-ya-u-iš hi ap-pa DIŠu-ni-na ti-ri-iš-ti za-u-m-in [ANu-ra-maš-da-na T]AŠ li-ba-me DIŠu-

L. 16. -ni-na hu-ut-ta-[ba-zi]-iš DIŠu-ni-na ku-ti-iš ap-pa DIŠu[…]-ap ti-ri-ya ANši-ut-ma-na ANna-an-ma-na hu-uh-be hu-ut-ta-

L.17. -iš

(7). āk vDariyamauš vsunki nān.ri vDāyauš hi appa vu.nina tiri.išti zaumin dUramašda.na TAŠ liba.me vu.nina hutta.iš baziš vu.nina kut.iš appa vu ap tiri.ya dšit.mana dnān.mana huhbe hutta.iš

7. و داریوش پادشاه می گوید: این کشور] ها[ که گفتند ]از[ آن منند، به خواست اهورامزدا بندگی من کردند، باج من آوردند] آنچه[که من به آنها گفتم چه شب و چه روز آن انجام دادند.

tiri.išti : گفتند

liba.me : بندگی

hutta.iš : انجام دادند، کردند

baziš : OP: *bājiš : باج

kuti.iš: او / آنها آوردند

appa : که

ap : به / برای آنها

tiri.ya : گفتم

šit : شب

šit.mana : چه شب

nān : روز

huhbe : آن

AE. DB. Col. I; (8); (L.17-L.19):

L. 17. a-ak DIŠda-[ri]-ya-ma-u-iš DIŠEŠŠANA na-an-ri DIŠda-a-ya-u-iš hi ha-ti-ma DIŠLUMEŠ-ir-ra [ak-ka kan-na-iš h]u-bir-ri ir ku-

L. 18. -uk-ti ak-[ka…] hu-bir-ri zil-la-ka mi-ul-e ha-pi za-u-mi-in ANu-ra-maš-da-na [da-at-tam ap-pa DIŠu]-ni-na DIŠda-a-

L.19. -ya-u-iš hi ha-ti ku-uk-ta-ak ap-pa an-ka DIŠu-ik-ki-mar ap ti-ri-ik-ka hu-uh-be hu-ut-ta-iš

(8). āk vDariyamauš vsunki nān.ri vDāyauš hi hati.ma vruhMEŠ.irra akka kanna.iš hubir.ri ir kuk.ti akka… hubir.ri zilaka mule hapi zaumin dUramašda.na Dattam appa vu.nina vDāyauš hi hati kuk.tak appa anka vu.ikki.mar ap tiri.ikka huhbe hutta.iš

8. و داریوش پادشاه می گوید: در این کشورها مردی که دوست (نزدیک) بود او را پاداش دادم او که ... بود او را به سختی سزا دادم (عصاره چلاندم)، به خواست اهورامزدا داد من در این کشورها پاداش شد (شایسته شد) همانگونه که از من به آنها گفته شد آن انجام دادند.

hati : در (در میان)

.ma : در...

ruh : مرد

ruhMEŠ.irra : مردی

ir : او را (آن را)

akka : او که (که او)

kanna. : دوست بود (نزدیک بود)

hubir.ri : او (آن)

kuk.ti : پاداش دادم

kuk.tak : پاداش شد ( شایسته شد)

zilaka : به سختی

mule : جوهر، عصاره

hapi : چلاندم، فشردم

Dattam : OP. *dātam : داد را

anka : همانگونه

vu.ikki.mar : (جایی) که از آن من

ap : به (برای) آنها

tiri.ikka : (جایی که) گفته شد

hutta. : انجام دادند (کردند)

هیچ نظری موجود نیست: